Iwama Aikido: Vintage video of Saito Sensei with O’Sensei supervising